Prowadzenie rachunkowości samodzielnie

Jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą, a zwłaszcza jednoosobową własną działalność gospodarczą ważne jest to by możliwie wszystkie sprawy móc nadzorować osobiści. Oczywiście chodzi tu o przypadek właśnie działalności jednoosobowej w przypadku, której najbardziej opłacalne jest prowadzenie takowych spraw jak rachunkowość w miarę samodzielnie. Właśnie o samodzielnym prowadzeniu rachunkowości będzie tutaj mowa. Takowe samodzielne prowadzenie spraw rachunkowych czy też mówiąc bardziej szczegółowo spraw księgowych wymaga od danej osoby znajomości podstaw rachunkowości czy też księgowości. Takowe podstawy ogólnie rzecz biorąc nie są aż tak trudne. Dlatego też na poziomie prostej działalności, jaką może w dużej mierze być działalność jednoosobowa można samodzielnie to zrobić nie mają jakiegoś gruntownego wykształcenia w kierunku rachunkowości czy dziedzin pokrewnych. Pomóc mogą nam w tym odpowiednie książki do nauki podstaw rachunkowości, odpowiednie kursy, które zarówno płatne jak i dofinansowywane z różnych programów pomocowych czy też rozwojowych. Inną ważną sprawą są programy komputerowe, które w znaczny sposób mogą nam w prowadzeniu księgowości czy też ogólnie rzecz biorąc rachunkowości, a jednocześnie pomóc w takich sprawach jak rozliczenia podatkowe. Jak zatem widać przy odrobinie chęci i wysiłku z prowadzeniem stosunkowo prostej rachunkowości możemy poradzić sobie sami.

Główne odmiany rachunkowości

Rachunkowość sama w sobie zajmuje się ogólnie ewidencją gospodarczą w ujęciu pieniężnym działań podejmowanych przez różnego rodzaju podmioty finansowe. Jak się okazuje możemy wyróżnić trzy podstawowe działy składające się na całość zwaną rachunkowością. W takim kontekście mowa jest oczywiście o księgowości, sprawozdawczości oraz tak zwanej kalkulacji. Jednak nie o działach rachunkowości ma tu być mowa, a o głównych odmianach rachunkowości. W takim też kontekście możemy wyróżnić cztery podstawowe, a właściwie pięć podstawowych odmian rachunkowości. Zacznijmy, więc od wymienienia tych czterech pierwszych. Mowa tu o rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej określanej często, jako rachunkowość menedżerska, rachunkowości podatkowej oraz rachunkowości bankowej. Jak wspominaliśmy wcześniej możemy w zasadzie wyróżnić cztery lub pięć głównych odmian rachunkowości. Skoro znamy te cztery podstawowe to jak jest ta piąta, o której niejasno jest wspomniane? Otóż chodzi tu o rachunkowość komputerową. Na początku nie była ona brana pod uwagę w wyróżnianiu głównych odmian rachunkowości. Z racji jednak, iż komputery są obecnie w powszechnym użyciu praktycznie wszędzie mówi się również o rachunkowości komputerowej, jako o rachunkowości prowadzonej ogólnie przy wykorzystaniu komputerów i odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Jak zatem widać rachunkowość możemy rozumieć w bardzo różnym ujęciu.

Główne działy rachunkowości

Rachunkowość to rodzaj ewidencji gospodarczej zajmującej się wszystkim tym, co związane ze sprawami finansowymi czy też majątkowymi danej firmy czy też danego przedsiębiorstwa. Ewidencja takowa jest prowadzona za pomocą miernika charakterystycznego dla rachunkowości, czyli przy pomocy pieniądza. Innymi słowy wszystko wyrażone jest w kontekście przepływu środków finansowych oraz różnego rodzaju transakcji. Jednak rachunkowość nie jest monolitem. Możemy ją podzielić na działy. W takim wypadku mamy do czynienia z trzema podstawowymi działami rachunkowości. Mowa tu o księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. W niniejszym artykule pokrótce opiszemy podstawowe zadania, jakie stawiane są przed konkretnymi działami. Zacznijmy od księgowości. Otóż księgowość stanowi dział rejestracyjny. Mowa tu o rejestracji wszystkiego, co dzieje się w danym podmiocie gospodarczym, a da się wyrazić za pomocą pieniędzy, a także często w ujęciu ilościowym. Drugi dział to kalkulacja. Takowa kalkulacja ma za zadanie przygotowywanie prognoz oraz obliczeń dotyczących kosztów wytworzenia pojedynczego produktu jak i kosztów całej produkcji. Pozwala to na planowanie kosztów oraz ewentualne szukanie ich obniżenia. Ostatni wymieniony tu dział to jak pamiętamy sprawozdawczość. Jak sama nazwa wskazuje jest on odpowiedzialny za przygotowywanie różnego typu sprawozdań z działalności danego podmiotu. Mogą one służyć samej firmie jak i organom zewnętrznym.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest wcale takie proste. Mowa tu zarówno o prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej jak i wielkiej firmy, przedsiębiorstwa czy też innej formy działalności gospodarczej. Tak czy inaczej mamy w tym kontekście do czynienia z wieloma zagadnieniami, które są istotne i o których nie można w żadnym wypadku zapominać. Jednym z takowych elementów wpływających w dużej mierze na powodzenie danego biznesu jest odpowiednie prowadzenie rachunkowości. Co możemy rozumieć przez odpowiednie prowadzenie rachunkowości? Przede wszystkim takowa rachunkowość musi być prowadzona profesjonalnie i rzetelnie. Chodzi tu o to by nie było w niej żadnych błędów niezamierzonych, a zwłaszcza zamierzonych. Wiele słyszy się o tak zwanej kreatywnej księgowości czy też w ujęciu ogólnym kreatywnej rachunkowości. Terminem tym określa się takie prowadzenie spraw rachunkowych czy też w szczególności księgowych by zatuszować i ukryć faktyczny stan danego podmiotu gospodarczego, jeżeli chodzi o elementy, którymi rachunkowość się zajmuje, czyli stan finansowy czy też majątkowy. Niestety w wielu wypadkach takowa kreatywna księgowość zamiast pomagać dodatkowo szkodzi danemu podmiotowi. Prędzej czy później wszystko wychodzi na jaw, a dana firma czy też dane przedsiębiorstwo ma problemy nie tylko na rynku, ale również z Urzędem Skarbowym i ogólnie instytucjami państwowymi reprezentującymi prawo.

Podstawowe zadania rachunkowości

Rachunkowość jest bardzo ważnym elementem prowadzenia każdego rodzaju działalności gospodarczej. W niniejszym artykule jak zresztą wskazuje sam tytuł zajmiemy się rachunkowością oraz jej podstawowymi zadaniami. W takim wypadku można powiedzieć, że powiemy, czym jest rachunkowość. Otóż rachunkowość jest systemem ewidencji wszystkiego tego, co dzieje się w danym przedsiębiorstwie, danej firmie czy też ogólnie w danym podmiocie gospodarczym pod kątek jego działalności związanej ze sprawami majątkowymi i finansowymi. Jest to, zatem system ewidencji gospodarczej. Przy użyciu miernika, jakim są pieniądze rachunkowość opisuje, co dziej się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W takim kontekście warto również wspomnieć o tym, co składa się na ogólne pojęcie rachunkowości. Otóż jak się okazuje rachunkowość składa się z trzech głównych działów. Chodzi tu o księgowość, kalkulację oraz sprawozdawczość. Każda z tych dziedzin zajmuje się określoną częścią ogólnych zadań rachunkowości. W dużej mierze rachunkowość bardzo często kojarzymy właśnie z księgowością. Nie oznacza to jednak, iż pozostałe działy są mniej ważne. Jak zatem widać rachunkowość stanowi jedną z podstaw prowadzenia wszelakiej zarobkowej czy też nie działalności gospodarczej. Warto, więc zadbać by nasza rachunkowość czy też w dużej mierze księgowość była prowadzona w miarę profesjonalnie i zawsze była zgodna ze stanem faktycznym.

Rola sprawozdawczości w rachunkowości

Rachunkowość sama w sobie odgrywa ważną rolę w kontekście prowadzenia firmy, przedsiębiorstwa, spółki czy też ogólnie rzecz biorąc jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej. Nie inaczej jest przy tej najprostszej, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. W niniejszym artykule nie będziemy jednak mówić o cechach całej rachunkowości, a jedynie o jednym z jej podstawowych działów. Otóż będzie tu mowa o sprawozdawczości. Poza księgowością i kalkulacją sprawozdawczość to jeden z trzech podstawowych działów rachunkowości. Za co jest odpowiedzialna sprawozdawczość? Otóż jak nie trudno się domyślić patrząc na nazwę sprawozdawczość odpowiedzialna jest za tworzenie sprawozdań. W tym wypadku mamy do czynienia ze sprawozdaniami dotyczącymi sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego. Na podstawie takowych sprawozdań możemy określić jak wygląda sytuacja finansowa oraz majątkowa danego podmiotu gospodarczego. Komu mogą być potrzebne tego rodzaju sprawozdania? Otóż mogą to być zarówno sprawozdania przygotowywane na potrzeby samej firmy czy też przedsiębiorstwa jak i na potrzeby podmiotów zewnętrznych. W przypadku sprawozdań przygotowywanych na potrzeby podmiotów zewnętrznych możemy mieć na myśli na przykład sprawozdania dla akcjonariuszy. Jak zatem widać jest to bardzo ważna, a zarazem odpowiedzialna dziedzina. Może poważnie wpłynąć na przyszłość danej firmy czy też konkretnego przedsiębiorstwa.

Czym jest kalkulacja w rachunkowości

Rachunkowość jak zapewne pamiętamy składa się z trzech podstawowych działów. Poza wymienioną w tytule kalkulacją mamy również do czynienia z księgowością oraz sprawozdawczością. Jednak w tym miejscu zajmiemy się właśnie kalkulacją. W tytule artykułu mamy do czynienia z pytaniem o to, jaką rolę pełni kalkulacja w rachunkowości czy cytując bardziej dokładnie, czym jest kalkulacja w rachunkowości? Można to uprości i zapytać, wprost co to jest kalkulacja w ujęciu rachunkowości? Otóż kalkulacja w tym wypadku ma z zadanie oszacowanie kosztów. Może tu chodzić o oszacowane kosztów pojedynczego produktu jak i całej produkcji. Mowa tu o oszacowaniu poszczególnych kosztów poszczególnych etapów produkcji jak i całości procesu. W takim wypadku możemy poznać całkowity koszt danego przedsięwzięcia, a dokładnie wyprodukowania danego elementu. Dzięki takowej kalkulacji jesteśmy w stanie stwierdzić czy takowa produkcja dla danego zakładu czy też danej firmy jest faktycznie opłacalna. Jeżeli okaże się, iż koszty przewyższają potencjalne zyski to takowa produkcja będzie jawić się, jako nieopłacalna. Należy w takim wypadku jeszcze raz zaplanować wszystkie elementy procesu oraz przeprowadzić powtórnie kalkulacje takowych kosztów. Jak więc widać kalkulacja odgrywa ogromną rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej, a co za tym idzie również w samej rachunkowości. Warto, zatem lepiej poznać takowe zagadnienie.

Podstawowe cechy księgowości

W niniejszym artykule zajmiemy się jednym z najważniejszych działów rachunkowości, czyli jak wskazuje tytuł artykułu księgowością. Poza księgowością mamy do czynienia jeszcze z dwoma innymi bardzo ważnymi działami rachunkowości, a mianowicie z kalkulacją oraz sprawozdawczością. Jednak akurat tu zajmiemy się księgowością. Czym zatem jest takowa księgowość i dlaczego ma tak wielkie znaczenie? Przede wszystkim księgowość jest systemem ewidencjonowania. Mowa tiu o ewidencjonowaniu i dokumentowaniu wszystkiego, co dzieje się w danym podmiocie gospodarczym, a ma coś wspólnego z finansami czy też sprawami majątkowymi. W takim wypadku należy jasno powiedzieć, iż jest to system ewidencji finansowej. Miernikiem używanym zarówno ogólnie w przypadku całej rachunkowości jak i konkretnie w przypadku księgowości jest pieniądz. Dlatego też wszystkie zapisy w przypadku prowadzonej księgowości uwzględniają zapisy dotyczące przepływów środków finansowych. Innymi słowy księgowość ma za zadanie spisać i zaksięgować wszystkie transakcje, wydatki czy przychody. Takowa księgowość jest ważna nie tylko w kontekście prowadzenia działalności, ale na przykład w przypadku podatków oraz planowania przyszłych ruchów danego podmiotu gospodarczego. Jest potrzebna w każdym typie działalności gospodarczej. Od najmniejszej formy, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej aż po te największe, czyli na przykład korporacje.

Wady samodzielnego prowadzenia nieruchomości

Mówiąc o rachunkowości w ujęciu mniejszych czy też większych firm zawsze możemy sprowadzić naszą dyskusję do tematu odnoszącego się do tego czy lepiej jest takową rachunkowość, czyli w dużej mierze księgowość prowadzić samodzielnie czy też zlecić prowadzenie naszej rachunkowości firmie zewnętrznej. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć wady prowadzenia rachunkowości na własną rękę, a zatem jednocześnie zalety oddania takowej rachunkowości w ręce firm zewnętrznych. Podstawowa kwestia to pieniądze. Jeżeli mamy zatrudnić specjalnych pracowników do tego by zajmowali się sprawami księgowymi czy też ogólnie rzecz biorąc rachunkowymi może to być dość kosztowne przedsięwzięcie. W takim wypadku nie chodzi tylko o samą pensję, ale również o stworzenie miejsca pracy, odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie czy opłacenie wszystkich składek. Dlatego też część podmiotów gospodarczych czy to firm czy przedsiębiorstw rezygnuje z tworzenia oddzielnych działów odpowiedzialnych za księgowość i powierza ich kompetencje w ręce firm czy też biur zewnętrznych. Takowe rozwiązanie może generować ogromne oszczędności. Jak się okazuje nie tylko sprawy rachunkowości czy księgowości rozwiązywane są w ten sposób. Wystarczy tutaj wspomnieć o opcji wirtualnych biur, czyli zlecenia prac biurowych firmom zewnętrznym. Poza tym firmy zewnętrzne mogą swoje usługi ubezpieczać na wypadek ewentualnych błędów.

Zalety samodzielnego prowadzenia rachunkowości

Prowadzenie samodzielne rachunkowości ma zarówno swoje zalety jak i swoje wady. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ takowa prawidłowość odnosi się do wszystkiego. Jednak porzućmy takowe dysputy filozoficzne i przejdźmy do sedna sprawy. Jakie zatem są zalety samodzielnego prowadzenia rachunkowości? Otóż w przypadku, gdy mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą takowe prowadzenie księgowości czy też rachunkowości w ujęciu ogólnym może mieć znaczenie finansowe. Dokładnie rzecz biorąc może to się wiązać z oszczędnością. W takim przypadku nieopłacalne może być zlecanie takowej księgowości czy też ogólnie rzecz biorąc prowadzenia rachunkowości biurom rachunkowym czy też innym firmom może być zbyt drogie. Poza tym w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej możemy mieć do czynienia z niezbyt skomplikowaną rachunkowością, a zatem będziemy w stanie z nią sobie poradzić samodzielnie. Co więcej zawsze możemy skorzystać z pomocy programów komputerowych oraz poradników dostępnych zarówno w wersji książkowej jak i oczywiście w wersji elektroniczne na przykład w Internecie. Jako zalety w takim wypadku wymieniamy, więc oszczędność oraz to, iż nie jesteśmy zależni od innych podmiotów gospodarczych. Jednak takowe samodzielne prowadzenie księgowości nie koniecznie może być tańsze. To jednak kwestia, która nabiera większego sensu w ujęciu większych podmiotów gospodarczych czy też firm.

error: Content is protected !!