Ewidencja majątku dzięki rachunkowości finansowej

Procesy gospodarcze mające wpływ na majątek firmy są rejestrowane w księgach przychodów i rozchodów. Rachunkowość finansowa ma w ten sposób narzędzie umożliwiające w każdym momencie istnienia firmy sprawdzenie stanu jej posiadania. Majątek firmy to talk zwane aktywa, a środki finansowe służące jego pomnażaniu to pasywa. Przede wszystkim dzięki prowadzonej rachunkowości zarząd firmy zawsze ma dostęp do najrzetelniejszych informacji na temat posiadanego majątku. Może także przeanalizować swoją sytuację finansową i podjąć odpowiednie kroki na przyszłość. Dzięki rachunkowości zawsze tez można sięgnąć do historii i zbadać przyczyny zaistniałej sytuacji finansowej. Ponieważ pracownicy działu księgowości mają w zakresie swoich obowiązków zgromadzenie i należyte przechowywanie dokumentów. Przy czym muszą oni także dbać o właściwą formę dokumentów, o to, by posiadały stosowne podpisy pieczątki i były prawidłowo datowane. Bez prawidłowo prowadzonej rachunkowości również rozliczenia z kontrahentami zewnętrznymi mogłyby ulec zachwianiu. Stan zadłużenia to istotny czynnik płynności finansowej przedsiębiorstwa. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy w naszym kraju jest również składanie regularnych sprawozdań finansowych w stosownych dla danego terytorium urzędach skarbowych i statystycznych. Niedotrzymanie tego obowiązku skutkuje poważnymi konsekwencjami natury administracyjnej ale i finansowej. Naliczane są bowiem an przykład kary za każdy dzień zwłoki.

Rachunkowość dawniej i dziś

Początki rachunkowości sięgają tak daleko jak daleko sięga historia pieniądza. Od kiedy ludzie posługują się pieniędzmi od wtedy potrzebują zapisywać ich stan posiadania, gdyż pamięć ludzka bywa zawodna. Na początku posługiwano się w rachunkowości ręcznym zapisem w postaci tabeli. Prowadzone były tak zwane dzienniki, w których ewidencjonowano zgodnie z chronologicznym porządkiem wszystkie zyski i straty przedsiębiorstwa. W późniejszym okresie wynaleziono maszyny księgujące mające znacznie ułatwić prowadzenie rachunkowości. Do maszyn księgujących wprowadzano karty księgowe zaopatrzone w kalki, które pozwalały na odbijanie danych na kopiach. Ważne dla prowadzenia rachunkowości były także rejestry ujmujące w sposób tematyczny wszelki ruchy w majątku firmy. Obecnie w rachunkowości powszechnie stosuje się komputery wraz z programami księgowymi. Oprogramowanie księgowe wpłynęło rewolucyjnie na szybkość przekazywania informacji oraz ich systematyzowania. Przetwarzanie danych to główna zaleta komputerowych mogących w znacznym stopniu zastąpić w tej pracy księgowych i buchalterów. Poza tym możliwy jest jednoczesny dostęp do tych samych danych większej ilości osób. W ten sposób podział pracy jest znacznie łatwiejszy do przeprowadzenia. Obecnie rachunkowość komputerowa ma nieporównywalnie większe możliwości niż prowadzenie ręcznych kalkulacji. Chodzi przede wszystkim o łatwa dostępność danych i możliwość ich błyskawicznej analizy.

Konta księgowe w rachunkowości

Rachunkowość w ujęciu praktycznym polega na ewidencjonowaniu procesów mających wpływ na majątek podmiotu gospodarczego. Do tego celu służą konta księgowe, które ułatwiają właściwą klasyfikację każdego zdarzenia. Przy czym każde zdarzenie może zostać zapisane w poczet debetu lub kredytu, które odpowiadają stronie winien i ma kont księgowych. W rachunkowości pierwszym rozróżnieniem jest przypisanie danego zjawiska do aktywów bądź pasywów. Równie ważnymi kontami w rachunkowości są konta wynikowe. Celem prowadzenia kont wynikowych jest wykazywanie wszelkich zysków i strat przedsiębiorstwa. Wiadomo, że po stronie zysków firma umieści całą sprzedaż swoich towarów lub usług a po stronie strat wszystko w co musiała zainwestować swój majątek, chociażby była to pewna inwestycja w przyszłość. Tak więc po stronie strat znajdą się koszty utrzymania administracji, a więc prowadzenia rachunkowości także, wypłaty dla pracowników, koszty marketingu i reklamy, choć nie od dziś wiadomo, że ta ostatnia jest dźwignią handlu. Nie można zakończyć przeglądu kont księgowych bez wspomnienia o kontach analitycznych, które pełnią role pomocniczą względem kont syntetycznych. Ich salda muszą zgadzać się z pozostałymi, co pozwala na sprawniejsza ewidencję i unikniecie pomyłek. Systematyczne sprawdzanie stanów sald na obu typach kont pozwoli na utrzymanie kontroli prawidłowości prowadzenia ksiąg. Istnieją bowiem dwie zasady księgowania pojedyncze i podwójne.

Rachunkowość w każdym przedsiębiorstwie.

Istnienie każdego przedsiębiorstwa wymaga według polskiego prawa ewidencji rachunkowej. Nie można prowadzić w naszym kraju działalności gospodarczej bez prawidłowego ewidencjonowania jej w mierniku pieniężnym. Ewidencja ta polega na dostarczaniu informacji na temat majątku firmy i jej aktualnej sytuacji. W każdym przedsiębiorstwie zatem znajdziemy dział księgowości. Jeśli firma chce ograniczyć zatrudnienie pracowników i nie utworzy specjalnego działu, to rachunkowość będzie prowadzona albo przez samego właściciela albo zostanie zlecona w formie usługi firmie zewnętrznej. Księgowość ujmuję w postaci konkretnych kwot każde zdarzenie w procesie działalności podmiotu gospodarczego, które ma wpływ na jego stan majątkowy. Za pomocą poszczególnych kont księgowych każde zdarzenie zostaje odpowiednio sklasyfikowane i zewidencjonowane jako koszt lub przychód, a czasem nawet jako zysk lub strata nadzwyczajna. Każde z takich kont posiada swoje saldo początkowe, czyli stan na początku okresu rozliczeniowego oraz saldo końcowe na koniec tego okresu. Każde konto ma dwie strony, lewą i prawą odpowiednio nazywanymi także debetem i kredytem lub stroną winien i ma. W rachunkowości równie ważne są konta bilansowe, wynikowe i analityczne. Rachunkowość dzieli konta bilansowe na te które ewidencjonują aktywa firmy i te które zajmują się pasywami. Czasami zjawiska ewidencjonowane są również na kontach aktywno - pasywnych ze względu na swoją specyfikę.

Rachunkowość rzetelny obraz majątku przedsiębiorstwa

Rachunkowość ma ścisły związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bez niej nie możliwa byłaby ewidencja majątku firmy wraz z wszystkimi dynamicznymi procesami w jej strukturach. W zależności od profilu firmy może tu chodzić o procesy produkcji, transportu lub świadczenia usług. W procesie działalności przedsiębiorstwa rachunkowość zajmuje się także konsumpcja środków oraz akumulacją majątku. Dzięki rachunkowości w każdym momencie istnienia firmy można wykazać jej majątek oraz ocenić jego stan, a także przewidzieć przyszły rozwój stanu posiadania. Dobrze prowadzona rachunkowość to potencjał w postaci zawsze rzetelnego obrazu stanu faktycznego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu możliwe jest właściwe zarządzanie dostępnymi środkami, a także planowanie przyszłych inwestycji mających służyć rozwojowi i namnażaniu majątku. Podmiot gospodarczy jakim jest działająca firma musi wyceniać każde zdarzenie mające wpływ na jego stan majątkowy, niezależnie czy będzie to sprzedaż sprzyjająca pomnażaniu majątku czy też inwestycja a czasem także strata pomniejszająca ten majątek. Księgowość ewidencjonuje w mierniku pieniężnym takie zdarzenia jak na przykład zakup sprzętu biurowego, inwestycja w papiery wartościowe na giełdzie, wyjazdy służbowe pracowników. Prowadzi także zapis przychodów z tytułu sprzedaży towarów lub usług, a czasem także części majątku stałego takich jak zbyteczne maszyny lub grunty, których firma nie ma zamiaru wykorzystać pod rozbudowę.

Księgowanie a kryzys

W obecnych czasach dużo się mówi o kryzysie praktycznie jest on tematem ogromnej liczby publikacji artykułów i jakichkolwiek innych tekstów. Ma on również związek z rachunkowością. Związek ten jest oczywisty, ponieważ obydwa problemy dotykają tej samej sfery. W pewnym stopniu nieodpowiednie księgowanie może przyczynić się do jego rozwoju może być to chociażby wywołane przez nieodpowiednie zaksięgowanie wartości pieniężnych. Księgowość może być prowadzona w ten sposób, że wszelkie oznaki nadchodzącego kryzysu i innych problemów finansowych mogą zostać zafałszowane i utajnione. Znamy ten przykład z polskiej polityki, w której od pewnego czasu możemy spotkać się z pojęciem tak zwanej kreatywnej księgowości. Księgowe posiadające odpowiednia wiedzę są w stanie dopuścić się specyficznego oszustwa za wiedzą lub bez wiedzy nadzorujących ich osób. Jak wiec z tym walczyć? Należy tak kształcić przyszłych księgowych, aby zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie sprowadzają na siebie i na swoja firmę. Trzeba pamiętać, że kierowanie się wyłącznie zadowoleniem szefa nie zawsze przynosi wymierne ekonomiczne skutki. Takie zachowanie może doprowadzić nawet do niewypłacalności firmy a docelowo nawet do jej upadłości. Dlatego bardzo istotne jest w rachunkowości, aby nie kierować się szeroko rozumiana kreatywnością tylko pragmatycznym podejściem do interesów własnej firmy. Kierując się tymi zasadami na pewno odniesiemy sukces.

Czy warto uczyć się rachunkowości

Wiele osób wchodzących w dorosłe życie zastanawia się, czy mają oni studiować rachunkowość. Czy jest jeszcze, po co się jej uczyć? Krąży, bowiem na jej temat wiele stereotypów, które często blokują studentom naukę tegoż przedmiotu. Pierwszy z nich to stereotyp o zatrudnieniu. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na rynku rzeczywiście nie jest ono duże. Niemniej jednak krążą informacje, głównie wśród bardziej sfrustrowanej części społeczeństwa, że aby zostać księgowym trzeba mieć konkretne znajomości. Jest to kłamstwo, ponieważ mogło być tak kiedyś. Dziś jednak, kiedy przedsiębiorcy mają zupełnie inną mentalność sytuacja się zmieniła. Nie może już być tak, że pracodawca zatrudnia kogoś po znajomości, ponieważ nigdy nie wiadomo czy ten ktoś przypadkiem nie przyniesie wstydu czy nawet strat firmie. Kolejnym stereotypem jest stereotyp kobiety – księgowej. Często jest ona przedstawiana, jako starsza, znerwicowana kobieta, zupełnie nieprzystępna dla innych. Tak jednak nie musi być. Nie każdy, kto chce zostać kreatywnym księgowym musi się poddawać temu wizerunkowi. Oczywiście, że taka praca może człowieka zmienić, ale nie musi tego robić aż tak brutalnie. Wszystko zależy od samego zachowania się w życiu i pogody ducha. Jeśli te dwa egzaminy zdamy, na pewno nie będziemy tacy. Wszak dziś mamy tendencję na otwartość wobec współpracowników i na chęć współpracy. Nie zaś na ciągłe blokady czy też odosobnienia.

Aktywa i pasywa – podstawowe różnice

Wydawałoby się, że pasywa i aktywa to dwa pojęcia, które powinny być dla każdego pojęciami podstawowymi. Niestety widać czasem, że są one zupełnie obce dla ludzi. Dlatego warto tutaj bliżej obydwa terminy objaśnić, aby przypadkiem ktoś potem nie mówił, że nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż termin aktywów oznacza wszelki majątek firmy. Majątek ten może mieć różne postacie. Czasami jest to posiadany towar, czasami maszyny a czasami oprogramowanie. Aktywa to zawsze to, co dana firma posiada. Jeśli zaś chodzi o pasywa, to są to źródła finansowania tego oto majątku. Mogą one być przeróżne. Czasami jest to kapitał zakładowy, czasami zaś jest to zaciągnięte zobowiązanie i tak dalej. Łatwo się, więc teraz domyślić, dlaczego w bilansie występuje równowaga bilansowa. Jeśli bowiem zaciągniemy pożyczkę na zakup oprogramowania, to przy pasywach, w których są też zobowiązania kwota zwiększy się o właśnie te zobowiązanie. Z drugiej jednak strony, czyli w aktywach kwota ta też zwiększy się o wartość danego urządzenia, na które była zaciągnięta pożyczka. Brak równowagi finansowej oznacza, że nasz majątek nie ma pokrycia w naszych finansach i odwrotnie, że nasze finanse nie pokrywają się z majątkiem przedsiębiorstwa. Aktywa i pasywa muszą oczywiście zgadzać się ze sobą. Oblicza się ich wartość przy pomocy wszystkich dokumentów księgowych, które firma otrzymuje bądź wystawia w kontraktach ze swymi współpracownikami.

Rachunkowość przez Internet

Jedną z bardzo nowatorskich usług internetowych, jest tak zwana rachunkowość przez internet. Ma ona wiele zalet w porównaniu z tradycyjną rachunkowością. Oczywiście ma ona specyficzne wymagania techniczne i o tym myślę, że też warto wspomnieć. Aby korzystać z takiej opcji musimy na początek mieć dobre łącze internetowe. Nie może być tak, że będziemy korzystać z GPRS-u i jednocześnie bawić się w księgowość internetową. Musi być dobre połączenie z internetem i jednocześnie stabilne. Jeśli cenimy mobilność musimy też wiedzieć, że trzeba wybrać operatora, który zapewni nam jak najlepszy transfer na dużej powierzchni kraju. Wracając, więc do księgowości przez internet warto wspomnieć o jej zaletach. Jest ona dostępna przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Na pewno też taka nieco elektroniczna księgowa nie weźmie nam druku L4 i nie pójdzie na chorobowe ani też na urlop. Z jej usług można korzystać wszędzie, nawet wtedy, gdy jesteśmy w dalekich krajach i wypoczywamy. Elektroniczna księgowa nie jest też tak droga jak rozwiązanie tradycyjne. Często, bowiem abonament za korzystanie z tej opcji jest nieduży, gdyż nawet nie przekracza często 200 złotych, podczas gdy tradycyjna księgowa jest o wiele droższa. Warto, więc zainteresować się taką ofertą, ponieważ jest ona zgodna z duchem czasu i oszczędzania, co szczególnie w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Na rynku można znaleźć wiele podmiotów oferujących taką usługę.

Podstawowe dokumenty księgowe

W księgowości możemy określić dosyć specyficzne dokumenty księgowe. Mają one ścisły związek z właśnie rachunkowością, a ich nazewnictwo jest uniwersalne w całym kraju. Takie określenia można tak samo znaleźć na uczelniach, w miejscach pracy a także w programach komputerowych służących do księgowania. Jak więc to wygląda? Pierwszym dokumentem, chyba najpopularniejszym jest tak zwany FaVat. Można się domyślić, że chodzi tu o fakturę, Vat, która jest decydująca, gdy mamy zamiar zaksięgować operację kupna bądź sprzedaży towarów, usług bądź materiałów. Faktura VAT ma bardzo szczegółowo podany w polskim prawie wygląd, i tak właśnie musi być sporządzona. W przeciwny razie jest ona nieważna. Kolejny dokument to PZ. Skrót ten oznacza przyjęcie z zewnątrz. Jest to dokument magazynowy określający przyjęcie na magazyn danych materiałów, towarów i tak dalej. Odwrotnym dokumentem jest dokument WZ, – czyli wydanie na, zewnątrz, który określa właśnie zabranie z magazynu towaru i tym podobnych. Ważną rolę pełnią też dokumenty kasowe. Kp, – czyli kasa przyjmie to dokument ukazujący nam wpłaty do kasy. Kw – to odwrotność, – czyli dokument określający wypłatę z kasy. Również i banki mają swoje dokumenty. Przykładem może być WB, – czyli wyciąg bankowy na podstawie, którego można ewidencjonować na przykład przychody z lokat i tym podobnych inwestycji. Jak więc widać, jest trochę tych dokumentów, aczkolwiek nie są to jeszcze wszystkie.

error: Content is protected !!